Spis treści - Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo

Wstęp 

WŁASNOŚĆ A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY I POZORNA PRZESZŁOŚĆ 

Socjologia teoretyczna a praktyka [15]

Społeczeństwo obywatelskie jako utopia i teoria socjologiczna [16]

Państwo a socjologia malkontencka i liryczna [22]

Naród a socjologiczne pojmowanie własności [24]

Nowa praca i nowa własność intelektualna a neoklasycyzm socjologiczny [27]

Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej [32]

Literatura [36]

Rozdział l 

STANY A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PAŃSTWO 

Hegel i neoklasycyzm socjologiczny [39]

Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu [48]

Społeczeństwo obywatelskie, mieszczańskie i cywilne [50]

Urzędnicy a wielkie i małe stany społeczeństwa obywatelskiego i państwa [52]

Urzędnicy a stan średni i nowa klasa średnia [57]

„Klasa” jako wyraz wolności gospodarczej i obywatelskiej [61]

Stany w sensie archaicznym i współczesnym [63]

Urzędnicy - stan ludzi wykształconych [65]

Prawda jako kwalifikacja profesjonalna [66]

Sposoby przekształcania rzeczywistego państwa w państwo o złej egzystencji [69]

Urzędnicy a praca najemna [70]

Szacunek stanowy urzędników [74]

Stan urzędniczy a prywatyzacja urzędów i funkcji publicznych [75]

Urzędnicy jako stan państwa nieklasowego [76]

Urzędnik - błędny rycerz [81]

Służący i lokaj państwa [82]

Urzędnicy a lud [85]

Urzędnicy a opinia publiczna [86]

Czy można oszukać lud? [89]

Idea stanu urzędniczego a typ idealny biurokracji [90]

Literatura [92]

 

Rozdział 2 

SOCJOLOGIA I PRAWO O PRZEDMIOTACH WŁASNOŚCI 

Własność a społeczeństwo obywatelskie [97]

Wywłaszczanie socjologii z teorii własności [98]

Majątek, władza i wolność [101]

Strukturalno-historyczna wieloznaczność pojęcia własności [104]

Stosunki własnościowe uwarunkowane przez własność i doniosłe własnościowe [104]

Własność a doktryny praktyczne i nauki empiryczne [105]

Kiedy powstaje i istnieje własność? [106]

Pozaprawne środki ujmowania i regulacji własności [107]

Sofizmaty kauzalne w teorii identyfikacji gospodarki i pozagospodarczych dziedzin życia społecznego [108]

Rzeczy zmysłowe i niezmysłowe (res corporales - res incorporales) jako fikcje myślowe [110]

Powietrze, światło słoneczne i inne wolne dobra a własność [112]

Środki produkcji a pop-socjologia i pop-ekonomika [113]

Intelektualne środki produkcji jako obiekty własności [114]

Intelektualne środki produkcji a materialne środki produkcji i dystrybucji dóbr duchowych [116]

Rzeczywistość wirtualna, intelektualne środki produkcji a klasyczna teoria prawdy [117]

Intelektualne środki organizacji pracy, regulacji i ochrony własności [119]

Własność a ergodynamis, dynamis osobowości i ciało ludzkie [120]

Obiekty własności a czyn [122]

Pieniądz jako obiekt własności [123]

Obiekty własności w klasycznych i wpływowych koncepcjach socjologicznych i ekonomicznych [125]

Zasoby i kapitał ludzki [127]

Pienia Bourdieu redukcja zasadniczych obiektów własności do jakiegoś rodzaju kapitału [128]

Kapitał kulturowy a ergodynamis, dynamis osobowości i redukcjonizm ekonomiczny [130]

Kapitał społeczny a sofizmat Abrahama i Izaaka [134]

Kapitał polityczny a obiekty własności państwowej [136]

Kapitały Pierrea Bourdieu a przekształcanie pojęć e’a Bourdieu a [139]

Nowa ekonomika domu a intelektualny imperializm ekonomiczny [142]

Weberowskie obiekty apropriacji i własności [145]

Apropriacja stanowisk pracy i urzędów a własność zasadniczych czynników produkcji i pracy [146]

Apropriacja rzeczowych środków zaopatrywania i trudnienia a uwłaszczanie pracowników najemnych [148]

Sens ekonomiczno-socjologiczny pojęcia apropriacji stanowisk kierowniczych [149]

Apropriacja władzy politycznej i administracyjnej a stosunki własnościowe i doniosłe własnościowe [153]

Literatura [157]

 

Rozdział 3 

PRAWNE I SOCJOLOGICZNE PODMIOTY WŁASNOŚCI 

Osoby fizyczne, osoby prawne, bogowie i władcy [162]

Własność wspólnot a własność konkretnych jednostek ludzkich [163]

Społeczny podział pracy a podmioty własności. Bezpośredni wytwórcy ibezpośredni producenci nowoczesnych społeczeństw [165]

Usługi a bezpośrednia produkcja. Co to jest zawód? [168]

Ergodynamis a podmioty własności [171]

Formalne i realne kwalifikacje, profesjonaliści i banglerzy [174]

Podmioty własności w stosunkach wierzycielsko-dłużniczych [175]

Podmioty własności w stosunkach dzierżawczych [177]

Korporalna i niekorporalna własność państwowa. Socjologiczno-ekonomiczny sens podatków [178]

Podatki a częściowe wywłaszczanie posiadaczy rzeczowych środków trudnienia oraz klas i stanów pracy najemnej [181]

Udział konkretnych jednostek we własności wspólnot narodowych i lokalnych [183]

Własność państwowa a własność rządzących i rządzonych [185]

Nieegalitarny współczynnik zjawisk gospodarczo-społecznych. Starzy kontra młodzi czy bogaci kontra biedni? [187]

Zawłaszczanie państwa opiekuńczego (welfare state) przez klasy średnie i wyższe [188]

Formalnostatystyczne a organiczne pojęcia klasy społecznej [190]

Wywłaszczanie dochodowej klasy średniej a wywłaszczanie organicznych klas i stanów z partycypacji we własności państwa opiekuńczego [193]

Przedkopernikański styl myślenia o podmiotach własności [195]

Subsydia a podmioty własności narodowej [197]

Dominacja własności publicznej nad prywatną i osobistą [199]

Kapitał akcyjny jako nowoczesna własność rzeczowych środków zaopatrywania. Menedżerowie a właściciele wielkich korporacji [200]

Realne uwłaszczanie robotników i pracowników w nowoczesnych korporacjach [204]

Wskaźniki pracowniczej współwłasności majątku korporacyjnego [205]

Architektura biurowa a współwłasność pracownicza i wywłaszczanie [208]

Dożywotnie zatrudnienie, płaca senioralna i stały awans klasowy [210]

Uwłaszczanie pracowników w społecznej gospodarce rynkowej [212]

Przeciwieństwo interesów między klasami pracowników-współwłaścicieli nowoczesnych środków produkcji a klasami typowej pracy najemnej [213]

Formalny socjalizm a dziadowska własność wspólna [216]

Literatura [221]

 

Rozdział 4 

DONACYJNE POJMOWANIE WŁASNOŚCI 

Osobliwa cecha stosunku własnościowego. Własność a praca [225]

Środki produkcji i trudnienia jako dary przyrody pozaludzkiej [226]

Powstrzymanie się od produkcji i pracy sposobem tworzenia bogactwa [228]

Dary nowoczesnej i postnowoczesnej przyrody ludzkiej [229]

Mniej pracy, a więcej bogactwa. Nie spełnione prognozy neomalthuziańskie i Klubu Rzymskiego [231]

Dawne pokolenia i nieobecni fizycznie cudzoziemcy jako członkowie każdego narodu i twórcy jego bogactwa [232]

Nowi superbogacze Ameryki i dary nauki [233]

Praca przekazywana w darze przez zatrudnianych ludzi. Płaca minimalna a własność [235]

Nie dzień, lecz doba pracy [237]

Formalni i realni płatnicy podatków [239]

Korzystne dla robotników i pracowników sposoby przyswajania części ich pracy [239]

Nadwyżka konsumenta, pracownika i oszczędzającego, superadditum z bogactwa [241]

Ergodynamis a donacyjne pojmowanie własności. Wspólna i prywatna własność siły roboczej [242]

Dobra gratisowe a wyzysk. Uwagi krytyczne o obiegowej koncepcji wyzysku [245]

Donacyjne pojmowanie własności w naukach społecznych i prawnych [246]

Utylitarne i dominacyjne pojęcia własności [247]

Chicagowska szkoła praw własności, Fichte, Parsons i Smelser [248]

Literatura [251]

 

Rozdział 5 

MIKROSOCJOLOGIA I MAKROSOCJOLOGIA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO 

Socjalizm realny, formalny czy państwowy? [254]

„Klasa" jako kategoria naukowa, element doktryny praktycznej, brzytwa w ręku wariata i narzędzie przymusu [257]

Losy pozamarksistowskich teorii klas w formalnym socjalizmie [260]

Omnia pro tempore? [263]

Zróżnicowanie społeczne a podział pracy. Młodsi wiekiem, lecz starsi myślą od klasyków socjologii [264]

Relacyjność kategorii zróżnicowania społecznego [266]

Własność siły roboczej (ergodynamis), kapitał ludzki a zróżnicowanie społeczne [268]

Łady produkcji a mikroklasy. Organiczne pojęcie klasy [270]

Makroklasy a wielkie dychotomie. Kiedy nowa klasa jest nowa? [272]

Heurystyczno-monorelacyjne pojęcie klasy [275]

Mikrosocjologia i makrosocjologia stanów, quasi-klas, quasi-stanów i podklas [277]

Własnościowo-kolektywistyczne, własnościowo-antagonistyczne i ekononomiczno-monadyczne pojęcia klasy [278]

Sorokinowskie pojęcie neokolumbizmu socjologicznego [282]

Literatura [286]

 

Rozdział 6 

KLASY, STANY I PARTIE W WYBORACH DO PARLAMENTU 

Demos a idee-upiory [291]

Archaiczne i nowoczesne pojęcia ludu i elit [293]

Lud a stara i nowa Newspeak [296]

Klasy, stany i partie a nieobecni przy urnach wyborczych [297]

Stare schematy a nowy porządek pracy i własności [303]

Rolnicy a niechciana klasowość i stanowość partii [307]

Robotnicy i pięć rodzajów partii robotniczych [311]

Przedsiębiorcy, pracujący na własny rachunek a właściciele kapitału i klasy demiurgiczne [318]

Inteligencja a klasy i stany kierownicze i akademicko wykształcone [320]

Pracownicy umysłowi bez wyższego wykształcenia a klasy i stany pozarobotniczej pracy wykonawczej [322]

Partie a quasi-klasy i quasi-stany emerytów i rencistów [323]

Gospodynie domowe. Praca jako forma uspołecznienia a treść materialno-zmysłowa pracy [326]

Bezrobotni a quasi-klasy, quasi-stany i partie [329]

Małe jest ważne [331]

Przeciwnicy i zwolennicy "społeczeństwa obywatelskiego" [332]

Oligopol i dyskryminacja obywatelska [336]

Lud a partie wyznaniowe i narodowe [339]

Elity i lud a Polska powojenna [342]

Stosunek elektoratu do rządów silnej ręki [350]

Uwaga końcowa [352]

Literatura [353]

 

Rozdział 7 

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

Spór o istnienie świadomości [358]

Świadomość społeczna a intelektualne środki prac i działań [359]

Świadomość społeczna a ergodynamis i prakseodynamis [361

Profesjonalna i potoczna świadomość społeczna [362]

Warunkowanie świadomości przez świat społeczny [366]

Wpływ świadomości ludzi na ich świat społeczny [369]

Inne sposoby pojmowania świadomości społecznej [371]

Literatura [371]

 

Indeks nazwisk  [373]

Sociology, Civil Society and State (Summary) [381]

 

 

0
0
0
s2sdefault