Spis treści - Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa

 

Wstęp. TEORIA IDENTYFIKACJI GOSPODARKI I STRUKTUR POZAEKONOMICZNYCH JAKO PODSTAWA NAUKOWYCH BADAN   NAD   BUDOWĄ,   FUNKCJONOWANIEM   I  ZMIANĄ

SPOŁECZEŃSTWA [7]

Poważna, niemarksistowska próba teorii stosunków wzajemnych między „gospodarką i społeczeństwem" (9) Formalno-logiczne a przedmiotowo-teoretyczne poj­mowanie precyzji i jasności (16) .— Naukowa teoria społeczeństwa a zasadzki myśli zdroworozsądkowej (18) Teoretyczny dogmatyzm jako wpływowa tendencja współczesnych nauk o społeczeństwie (19) — Teoria budowy społeczeństwa a teoria jego funkcjonowania i zmiany (25) — Nowoczesna dialektyka naukowa a dialektyka tradycyjno-idealistyczna (26) — Archaizm teoretyczny jako tendencja we współczesnej humani­styce (28) — Materializm historyczny jako środek ba­dania mikrostruktur i mikroprocesów społecznych (31) Przedmiotowo-teoretyczny sens sporów o dobór i treść pojęć wyjściowych (34) — Naukowa teoria społeczeństwa a wartościowanie, klasowość i „ideolo­gia" (38) i— Marksizm „ortodoksyjny" a teoretyczny dogmatyzm i marksizm „heterodoksyjny" (41).

Rozdział 1. O TAK ZWANEJ NIESTOSOWALNOSCI MATERIALIZMU HISTORYCZNEGO W BADANIU SPOŁECZEŃSTW  WSPÓŁCZESNYCH [47]

Czy Einstein uczynił Marksa przestarzałym? (48) — Idea postępu a rzeczywisty stan współczesnej huma­nistyki niemarksistowskiej (50) — Gdzie jest Einstein humanistyki niemarksistowskiej? (57) — Archaizm zarzutów o archaiczności  materializmu  historycznego (69) — Globalna struktura teoretyczna materializmu historycznego a świat współczesny (73) — Rzeko­me i rzeczywiste pomyłki Marksa w przewidywaniu przyszłości a wartość naukowa materializmu histo­rycznego (82) — O dogmatyzmie antymarksistowskim (96) — Jak brzmi naczelna teza materializmu histo­rycznego? (101) — Nowoczesne społeczeństwa a „prak­tyczna prawdziwość" kategorii „formacja społeczeń­stwa" (104) — Sposoby określania formacji społeczeń­stwa przez bazę ekonomiczną (107) — Funkcje teorii struktury ekonomicznej w badaniu społeczeństwa jako całości (110) — Archaiczne koncepcje gospodarki a problem stosowalności materializmu historycznego w badaniu społeczeństw nowoczesnych (112).

Rozdział  II.   TEORIA  ŚRODKÓW  PRODUKCJI  MATERIALNEJ A   WSPÓŁCZESNE   FORMACJE   SPOŁECZEŃSTWA  [118]

Archaiczno-robinsonowskie koncepcje środków pro­dukcji materialnej (118) — Praca materialna a praca fizyczna (122) — Przedmioty i bezpośrednie oraz po­średnie środki pracy materialnej (136) — Duchowe środki pracy materialnej (140) — Środki produkcji materialnej jako sieć społeczno-przyrodniczych warun-kowań przyczynowych (143) — Rodzaje warunkowania społeczno-przyczynowego między przedmiotami a środ­kami pracy materialnej (144) — Funkcje teorii środ­ków produkcji materialnej w badaniu formacji spo­łeczeństwa (149) — Gospodarka a nadbudowa praw­nopolityczna w społeczeństwach współczesnych (151) — „Nadbudowa prawno-polityczna" a przednaukowo--ideologiczne koncepcje państwa. Publiczna przemoc materialna a przemoc fizyczna (155) — Dwa sposoby rozumienia procesu „obumierania państwa" (167) — Teoria środków produkcji materialnej a redukcjo­nizm scjentystyczny, etatystyczny i ekonomistyczny (173) — Sposoby warunkowania nadbudów przez stru­kturę środków produkcji materialnej (176) — Przyro­doznawstwo a przyrodnicze warunkowanie funkcjono­wania organizmu ludzkiego przez środki produkcji materialnej (181) — Warunkowanie teliczno-przyrodnicze (188) — Myślowa reprodukcja środków produkcji materialnej (190) — Sposoby wpływania nadbudowy na gospodarkę (193) — Uwagi końcowe (197).

Rozdział III.   EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNA TEORIA WŁASNOŚCI [201]

Zasadnicze różnice między prawną a ekonomiczno-socjologiczną teorią wartości (201) — Sens marksowskiej krytyki prawnej definicji własności (206) — Teo­ria środków produkcji a prawne pojęcie rzeczy-przedmiotu własności (208) — Teoria sił wytwórczych a pra­wne pojęcie osoby-podmiotu własności (212) — Nie-redukowalność stosunków własności do sił wytwór­czych (218) — Stosunek człowieka do organów własnego ciała jako model własności a prawna koncepcja własności (227) — Własność a posiadanie (233) — Ekonomiczny sens pojęcia „dowolnego roz­porządzania rzeczą" (236) — Własność jako zespół stosunków produkcji i wymiany. Osobliwe obiekty ekonomicznej własności (239) — Pozornie ekonomicz­no-socjologiczne   teorie   własności   i   posiadania (252) —  O formalnym i realnym uspołecznieniu (272).

Rozdział IV.    BAZA   —   NADBUDOWA   I   FORMACJA   SPOŁECZEŃSTWA [277]

Formacja społeczeństwa a ekonomiczna formacja spo­łeczeństwa (277) — Gospodarka a nieekonomiczne składniki formacji społeczeństwa w niektórych teo­riach bazy i nadbudowy (287) — Baza — nadbudowa a praca produkcyjna — praca nieprodukcyjna   (297) —  Baza — nadbudowa a działania produkcyjne i nie­produkcyjne (304) — Baza — nadbudowa a rodzina i stosunki pokrewieństwa (306) — Baza — nadbudowa a reprodukcja biologiczna gatunku ludzkiego (310) — Baza — nadbudowa a naród (323) — Baza — nadbu­dowa a formalistyczno-prawnicze koncepcje państwa (327) — Baza — nadbudowa a świadomość społeczna i świadomość gatunkowo-przyrodnicza (338) — Ducho­we środki pracy produkcyjnej a świadomość społecz­na (346) — Baza — nadbudowa a walka klas i świa­domość klasowa (351) — Materializm historyczny a ekonomizm (368) — Oskara Langego dwie koncepcje świadomości społecznej i nadbudowy (371).

Rozdział  V.    SIŁA   ROBOCZA   JAKO   OBIEKT  WŁASNOŚCI [378]

Ekonomiczni właściciele cudzej siły roboczej (379) — Typowi nieposiadacze  swojej  siły  roboczej w społe­czeństwach współczesnych (385) — Pojęcia rodzaju i składników siły roboczej. Kwalifikacje i wykształ­cenie jako obiekty własności (391).

Rozdział VI. MARKSOWSKA TEORIA KLAS I WARSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE „KAPITAŁU" — PRÓBA REKONSTRUKCJI [399]

Teoria klas a ekonomia polityczna Marksa (399) — Najogólniejszy model struktury klasowej (403) — „Wolni robotnicy" — swoista dla kapitalizmu katego­ria bezpośrednich producentów (406) — Klasy wyróż­nione ze względu na swoiste dla kapitalizmu formy własności środków produkcji (408) — Klasy a formy własności środków kapitalistycznej cyrkulacji towarowo-pieniężnej (414) — Klasy a formy własności środków usług (417) — Klasy wyróżnione ze względu na „stosunek własności wobec sił natury" (422) — Klasy bezpośrednich producentów-właścicieli warun­ków swojej produkcji (426) — Klasa w sensie ekono­micznym a klasa w sensie socjologiczno-historycznym (430) — Klasy a warstwy społeczne (438) — Znaczenie socjologiczne kategorii: praca produkcyjna i praca nieprodukcyjna (442) — Uzupełnienia i samokrytyka (456).

Rozdział VII.   MATERIALIZM  MARKSOWSKIEJ TEORII KLAS SPOŁECZNYCH [473]

Kiedy klasy są pustym słowem? (475) — Robotnicy najemni i kapitaliści — dwie wielkie klasy społeczeń­stwa kapitalistycznego (476)

A) bezpośredni producenci i właściciele środków produk­cji (477) — B) właściciele środków cyrkulacji a robotnicy najemni (478) — C) usługi a kapitaliści i robotnicy (480) — D) drobni kapitaliści, właściciele ziemscy (481) — E) clilopi i drobnomieszczanie (482).

Rozdział   VIII.     O    EKONOMICZNEJ    IDENTYFIKACJI   KLAS SPOŁECZNYCH [485]

Rozdział IX. KLASY SPOŁECZEŃSTWA A EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNE  POJMOWANIE  WŁASNOŚCI [506]

Klasy a sposoby produkcji materialnej (506) — Ka­pitaliści przemysłowi, kapitaliści handlowi, kapitaliści bankowo-finansowi jako trzy odrębne klasy burżuazyjne (515) — Robotnicy przemysłowi, bezpośredni pracownicy handlowi, bezpośredni pracownicy bankowo-finansowi jako trzy odrębne klasy pracowników najemnych (519) — Osobliwości ekonomiczne własnoś­ciowego położenia członków poszczególnych klas ka­pitalistycznych (527) — Sprzeczności i walka klasowa między właścicielami kapitału (532) — Wskaźniki eko­nomicznie własnościowych różnic między klasą ro­botników przemysłowych a klasami bezpośrednich pracowników handlowych i bezpośrednich pracowni­ków bankowo-finansowych (536)

Wskaźnik 1 — poziom naukowego wyszkolenia posiadanej siły roboczej (537) — Wskaźnik 2 — edukacja posiadanej siły roboczej (540) — Wskaźnik :i — rola posiadanej siły roboczej w stosunkach darowego uzyskiwania określonych dóbr materialnych i duchowych przez właścicieli obiek­tywnych warunków pracy (541) — Wskaźnik 4 — placowy wyraz wartości posiadanej siły roboczej (543) — Wskaź­nik 5 — posiadanie siły roboczej jako względnie nieza­leżna od rzeczywistej pracy podstawa zarobkowa (547) — Wskaźnik (i — stosunek roli posiadanej siły roboczej do roli środków pracy w procesach pracy. Realna a formalna praca najemna (550) — Materialistyczno-historyczna teoria dominacji środków pracy nad siłą roboczą a ideologiczno--przednaukowe teorie alienacji człowieka i robotnika (559) — Wskaźnik 7 — stosunek posiadanej siły roboczej do przyrody czynnej w procesach pracy (571) — Wskaźnik 8 — uspołecznienie posiadania siły roboczej (572).

Klasa kapitalistów rolnych i klasa robotników rol­nych. Osobliwości ekonomicznie własnościowego poło­żenia członków tych klas (577) — Klasy właścicieli ziemskich i klasy chłopskie (584) — Klasy drobnomieszczańskie. O tzw. nowej klasie średniej i „neodrobnomieszczaństwie" (589) — Klasy dyrygentów pracy produkcyjnej (594) — Reprezentanci właścicieli a eko­nomiczni posiadacze i właściciele obiektywnych wa­runków pracy (602) — Klasy bezpośrednich dyrygen­tów pracy produkcyjnej (610) — Położenie ekonomi­cznie własnościowe inżynierów. „Wyższa klasa robot­nicza". Klasa bezpośrednich producentów duchowych środków produkcji materialnej (612) — Burżuazja rentierska i menedżerska. Klasy służby domowej. Lumpenklasy. Warstwy społeczeństwa (614) — „Klasy łączne" jako kategoria formalno-teoretyczna i przedmiotowo-teoretyczna (616) — Ekonomicznie własnoś­ciowa teoria klas a pozaekonomiczne wymiary egzy­stencji społecznej ludzi (625) — Materialistycznohistoryczna teoria klas a społeczeństwa socjalistyczne (627).

Rozdział   X.    KULTURA   A   KLASY [632]

Niepewność statusu teoretycznego pojęcia „klasa" w humanistyce niemarksistowskiej (633) - Niepewność statusu teoretycznego pojęcia „klasa" w myśli marksistowskiej (635) — Współczesne koncepcje kultury a materializm historyczny (641) — Nieporozumieniu wokół pojęcia kultury danej klasy (646) — Sztuka, nauka, wychowanie a quasi-sztuka, quasi-nauka i quasi-wychowanie (649) — Model kultury klas pracujących produkcyjnie (656).

Rozdział   XI.    SPOSÓB   ŻYCIA   JAKO   KATEGORIA   MATERIALIZMU   HISTORYCZNEGO [661]

Jak wzbogacać język materializmu historycznego (662) — Sześć koncepcji sposobu życia (663) — Sposób życia a formacja społeczeństwa (665) — Sposób życia a sposób pracy (667) — Sposób życia a interpersonalne i ponadpersonalne stosunki społeczne (668) — Sposób życia a ideały (670) — O materialistycznohistorycznym pojmowaniu wartości (673) — Sposób życia jako ethos (679) — Zasadnicze wartości socjalistycznego sposobu życia (683).

SKOROWIDZ   NAZWISK  [668]

0
0
0
s2sdefault