Spis treści - Uniwersytet a rynek

Rozdział pierwszy


Gospodarka rynkowa a typ idealny, dominujący i przeciętny [7]
Neoklasycyzm socjologiczny a teoria materii społeczno-historycznej. Materia przyrodnicza a materia przesycona rozumem i obyczajnością [8]
Prawda jako trójjedyność a poszukiwanie obiektywizmu i przezwyciężanie doktrynerstwa ideologicznego i społeczno-politycznego [11]
Gospodarka towarowo-pieniężna a wolność, rozwój osobowości i uczłowieczenie stosunków społecznych [13]
Zapomniane pojęcie korupcji. Korupcja nauki a korupcja rynku [15]
Stawanie się i to, co się już stało [19]
Platon, Arystoteles a analizy współczesnej rzeczywistości [21]
Doktrynerska socjologia wiedzy a wartość teoretyczna myśli ideowo odmiennej i obcej [23]
Paradygmaty przyrodoznawstwa a ludyczne postacie nowości socjologicznej [25]
Społeczeństwo ryzyka a własnościowa teoria klas [28]
Zwodniczy kainotyzm a psucie reguł nauki i rzetelnego myślenia [30]
Stare i nowe a fundamentalne oraz wzniesione i rozbudowane na fundamentach [32]
Trzy pojęcia teorii ogólnej a programowa otwartość na kainotes [34]
Metoda historyczno-porównawcza a natura nowoczesnej nauki [35]


Rozdział drugi


Jeden wspólny paradygmat nie wyklucza wielu różnych paradygmatów [38]
Zadanie quasi-matematyczne. Niektóre typy relacji między nowym i starym w naukach o społeczeństwie [41]
Paradygmaty a zasady pozytywnej krytyki i przezwyciężania [46]
Kształcenie wąskozawodowe a ucieczka od rzeczywistości rynkowej [50]
Anomia, zjawiska doniosłe anomicznie i uwarunkowane przez anomię [53]
Rynek a lokajsko-dominacyjny model uniwersytetu [57]
Demokracja studencka a pajdokracja [59]
Lata nieudanych reform na Zachodzie [63]
Certyfikat a autentyczna wiedza zawodowa [66]
Sklepy sprzedaży profesorów [68]

Rozdział trzeci


Fikcja miarą wszechrzeczy [ 71]
Fikcje ekonomiczne jako intelektualne środki anomicznego uwłaszczania i wywłaszczania [73]
Wywlaszczyciele. Przekształcanie się niebytu w byt [75]
Wywłaszczeni, poniżeni i zagniewani [80]
Zasada mediocrity, czyli mierności i lichości [87]
Wielka komercjalizacja i stano-klasy [91]
Rewolucja edukacyjna a wywłaszczanie posiadaczy certyfikatów wyższego wykształcenia [95]

Rozdział czwarty

Egalitaryzm naukowy i społeczny [101]
Monopol a jakość wykształcenia i badania [105]
Nauka a zasady wolnej i samowolnej konkurencji [107]
Zwodnicza statystyka i choroby zawodowe ludzi nauki [108]
Mikrosocjologia partii, wodzów i demokracji [111]
Cenzura jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego [112]
Język rynkowy i etatystyczny [115]
Literatura [121]
Spis nazwisk [129]
The University and the Market (Summary) [132]

0
0
0
s2sdefault