Spis treści - Klasy i stany

 

Od Autora [5]

Rozdział 1 Co stanowi klasę? [11]

 1. Zasadnicze cechy lektury Webera teorii klas i stanów w języku teorii stratyfikacji społecznej [11]
 2. Własność środków produkcji   i   siły   roboczej a dwie teorie klas Webera [20]
 3. Posiadanie, zarobek a własność [29]

Rozdział 2 Klasy  posiadania,  klasy zarobkowe  i  klasy społeczne [35]

 1. Typowi członkowie  pozytywnie  i   negatywnie uprzywilejowanych klas posiadania [35]
 2. Klasy stanu średniego [38]
 3. Typowi członkowie   negatywnie   i   pozytywnie uprzywilejowanych klas zarobkowych [40]
 4. Klasy społeczne   a   zróżnicowanie   wśród   ich członków [44]
 5. Klasy a ruchliwość społeczna [48]
 6. Obiektywny interes klasowy a świadomość klasowa [50]
 7. Zasadnicze typy zbiorowych działań klasy. Walka klasowa [55]
 8. Struktura klasowa a pozaekonomiczne sfery ży­cia społecznego [58]
 9. Czy klasy istniały tylko w kapitalizmie wolno-konkurencyjnym? [66]

Rozdział 3 Teorie klas a teorie stratyfikacji społecznej [70]
1. Klasy, warstwy a struktura społeczeństw globalnych [70]

 1. Klasy — zjawiska historyczne, warstwy — naturalne [72]
 2. Klasy, warstwy a struktura gospodarcza [73]
 3. Ekonomiczno-socjologiczne a formalistyezno-prawnicze pojmowanie własności [76]
 4. Fikcjonizm prawniczy a teoria własności [79]
 5. Własność a władza i panowanie [82]
 6. Pieniądz a własność środków produkcji [85]
 7. Rzecz jako jedyny obiekt własności [91]
 8. Funkcje kategorii „własność siły roboczej" w Marksa teorii klas [91]
 9. Teoria własności a problem nieantagonistycznych klas i warstw [102]
 10. Własność naukowo  wyszkolonej  siły  roboczej a własność środków produkcji [108]
 11. Materialistyczna a idealistyczna koncepcja istnie­nia klasy [116]
 12. Klasy, warstwy a jednorodność warunków życia ich członków [121]
 13. Klasa a zawód [123]
 14. „Grupa społeczno-zawodowa" jako kategoria fi­guratywno-aluzyjna [131]

Rozdział 4 Maxa Webera teorie stanów społecznych [135]

 1. Stany a   potocznie   pojmowane   zróżnicowanie prestiżu społecznego [135]
 2. Stany jako grupy prywatnych posiadaczy środ­ków zarządzania i panowania politycznego [139]
 3. Stosunki i przywileje stanowe w społeczeństwach burżuazyjnych [142]
 4. Stany sposobu życia i stany zawodowe [147]
 5. Sposób życia, konubium, komensalizm jako po­zorne kryteria identyfikacji stanów i klas [155]
 6. Apropriacja a stany urodzenia, stany politycz­ne i stany hierokratyczne [163]
 7. Szacunek społeczny jako zespół zobiektywizo­wanych norm [167]
 8. Szacunek społeczny  jako  „subiektywny  sens" działania społecznego [174]
 9. Epifenomenalizm we współczesnych badaniach nad prestiżem zawodowym [179]

Rozdział 5 Stany a inne jednostki globalnej struktury społecznej (klasy, warstwy, zawody, grupy etniczne i religijne) [184]

 1. Własnościowo-polityczna a apropriacyjno-rewerencyjna teoria stanów [184]
 2. Prawno-monopolistyczna teoria stanów [187]
 3. Uniwersalno-rewerencyjna teoria stanów [190]
 4. Koncepcje stanów Hegla, Marksa i Engelsa [195]
 5. Stany społeczeństwa obywatelskiego [197]
 6. Hegla teoria stanów a Webera teorie klas [205]
 7. Stany średniowieczne a stany nowoczesne w „Przyczynku do krytyki heglowskiej i filozofii prawa" [208]
 8. Pojęcie stanów w materialislyczno-historycznych pracach Marksa [212]
0
0
0
s2sdefault