Spis treści - Max Weber a Karol Marks

Od autora  [9]

Rozdział 1. Max Weber na tle nauki współczesnej i swojej epoki

Miejsce M. Webera w socjologii  [11]

Renesans M. Webera a spór o nowoczesność marksizmu  [16]

Weber a problem integracji humanistyki współczesnej [24]

Studia i kariera naukowa autora „Wirtschaft und Gesellschaft”  [29]

Weber jako krytyk nauki akademickiej [33]

Światopogląd społeczno-polityczny M. Webera a jego spuścizna badawcza  [50]

Badania nad stosunkami rolnymi w Niemczech  [70]

Badania nad giełdą i sytuacją robotników wielkoprzemysłowych  [80]

Teoria biurokracji  [85]

Integracja humanistyki a model nauki zorientowanej politycznie  [98]

Rozdział 2. M. Weber o roli wartości w poznaniu humanistycznym a marksowska koncepcja klasowej natury nauk o społeczeństwie

Krytyka postulatu nauki wolnej od sądów wartościujących  [106]

Klasowy, wartościujący sens struktur teoretyczno-metodologicznych nauki o społeczeństwie a problem obiektywności poznania humanistycznego  [125]

Ponadempiryczny i wartościujący sens postulatu nauki wolnej od ocen i norm  [129]

Zasadnicze metody wykrywania przesłanek wartościujących w nauce o społeczeństwie  [144]

Niektóre formy dialektyki materialistycznej Marksa  [152]

  1. Krytyka rozumu ekonomicznego [152]
  2. Krytyka rozumu potocznego i pojęcie „nauki wulgarnej” [165]
  3. Modele teoretyczne [178]
  4. Historyzm materialistyczny [188]

 

Rozdział 3. Protestantyzm a kapitalizm, czyli spór o dziejotwórcze znaczenie idei

Postawa M. Webera wobec religii  [199]

Socjologia religii jako „pozytywna krytyka materializmu historycznego”  [202]

„Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”: kontrowersje i nieporozumienia  [206]

Socjologia religii M. Webera jako krytyka jednej z historycznych form marksizmu  [222]

Kapitalizm w ujęciu Webera  [228]

„Duch kapitalizmu”  [231]

Społeczno-historyczne przesłanki rewolty protestanckiej  [238]

Luteranizm a kapitalizm  [242]

Religijne źródła „ascezy wewnątrz świata”  [246]

  1. Kalwinizm [248]
  2. Pietyzm i metodyzm [253]
  3. Sekty baptystyczne [254]

Etyka ekonomiczna ascetycznych odłamów protestantyzmu a „duch kapitalizmu”  [256]

Rola swoistej dla pewnych odłamów protestantyzmu organizacji religijnej w genezie „ducha kapitalizmu”  [261]

Krytyka badań Webera nad rolą religii w powstaniu kapitalizmu zachodnioeuropejskiego  [266]

Typ idealny a definicja logiczna  [272]

Socjologia religii a „socjologia rozumiejąca” M. Webera  [286]

Rozdział 4. Socjologia religii azjatyckich czy socjologia kultury Azji

Ogólna charakterystyka weberowskiej socjologii religii Wschodu  [312]

Państwo, miasta i feudalizm chiński  [316]

Rola wiejskiej wspólnoty rodowej w życiu społecznym Chin  [331]

Etos a interesy materialne i idealne stanu literatów  [334]

Klasy i stany w ujęciu M. Webera  [341]

Konfucjanizm jako religia stanu literatów  [346]

Taoizm jako religia ludu i wrogich literatom stanów społecznych  [350]

Tradycjonalny charakter religii chińskich  [355]

Kasta a plemię, cech, grupa stanowa  [361]

Dzieje kast jako skondensowana historia Indii  [365]

Weberowska teoria genezy kast  [372]

Wczesny hinduizm a zróżnicowanie społeczne  [378]

Dżinizm jako religia „zawodowych mnichów”, kszatrijów i warstw miejskich  [383]

Buddyzm i jego ewolucja historyczna  [389]

Ortodoksyjna restauracja w Indiach i jej znaczenie dziejowe  [399]

Swoiste cechy religii Azji  [402]

Uwagi o systematycznej socjologii religii M. Webera  [406]

Rozdział 5. Teoria procesu społecznego M. Webera a materializm historyczny

Weber a ideologiczne pojmowanie historii [416]

Webera socjologia społeczeństwa Wschodu a marksowska teoria „azjatyckiego sposobu produkcji” [423]

Próba krytyki teorii „czynników historycznych”  [433]

Teoria „czynników” a weberowskie ujęcie osobliwości poznania historycznego: typ idealny  [446]

Wieloznaczność teoretyczna koncepcji typów idealnych M. Webera. Typ idealny a dialektyka  [474]

Znaczenie kategorii struktury w teorii procesu społecznego K. Marksa  [482]

Różnice w rozumieniu kategorii „baza”, „nadbudowa”, „świadomość społeczna” między K. Marksem a J. Stalinem  [486]

Sens marksowskiej tezy o uwarunkowaniu nadbudowy i świadomości społecznej przez bazę  [490]

Uwagi końcowe  [506]

Bibliografia prac Maxa Webera  [513]

Bibliografia  [526]

Indeks nazwisk  [535]

 

0
0
0
s2sdefault